Personuppgifter i advokatverksamhet

Sedan den 25 maj 2018 har Europa nya gemensamma bestämmelser om behandling av personuppgifter då den nya EU-förordningen GDPR (Ge­neral Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen träder i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

När jag har uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare registrerar jag personuppgifter så som namn, adress, mejladress och te­lefonnummer. Denna information behöver jag för att kunna fullgöra mitt uppdrag. Personuppgiftsansvarig är jag, advokat Clara Tengbom, Tule­vägen 12, 182 63 Djursholm, som behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Om det är nödvändigt för fullgörande av mitt uppdrag kan uppgifter också komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, banker, försäkringsbolag eller andra jag har samarbete för att utföra uppdraget. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra uppgifter i enlighet med förordnandet. Kontakt kan komma att ske via mejl, SMS, postala utskick eller på andra sätt.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot delägar­na/parterna/klienterna dokumenterar jag kommunikationen i ärendet. Delägare/part/klient har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det mig att vidta rättelseåtgärder.

Då min handläggning av ärendet är slutförd gallras akten och arkiveras. Då min verksamhet regleras av advokatsamfundets etiska regler har jag en skyldighet att bevara uppgifterna och övrig väsentlig dokumentation i tio år efter det att ett ärende avslutats eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Därefter destrueras akten.

Stockholm den 25 maj 2018

Advokat Clara Tengbom

advokat clara tengbom • tulevägen 12 • 182 63 djursholm • tel: 0707-994204
e-post: clara@advokatclaratengbom.se