Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat enligt de krav som uppställs i det EU-direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter, som kompletteras av en EU-förordning om tvistlösning online, som Sverige har antagit och implementerat genom regeringens proposition Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, prop. 2014/15:128.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd.

Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Till detta kommer att en advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna.

En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol.

Direktivet har medgivit möjlighet att uppställa tröskelbelopp för de tvister som nämnden ska pröva. För att anses förenligt med direktivet har det nedre tröskelbeloppet bestämts till 1 000 kronor, medan det övre tröskelbeloppet har fastställts till 200 000 kronor.

För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

Utöver dessa exempel finns ytterligare avvisningsgrunder.

Advokater och advokatbyråer har en skyldighet att lämna information till konsumenterna om det alternativa tvistlösningsorganet. Detta ska ske på advokatens webbplats, om en sådan finns och i förekommande fall i de allmänna villkor som advokaten använder.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Tel: +46 (0)8-459 03 00
Telefontid: 09.00-12.00

Enligt uppgift har kommissionen ansett att ett riktmärke vid fastställandet av en avgift för det alternativa tvistlösningsorganet bör vara 8 euro. Advokatsamfundet har med hänvisning till detta tvingats konstatera att ansökningsavgiften till Konsumenttvistnämnden för närvarande inte kan bestämmas till ett högre belopp än 100 kronor.

Prövningen i Konsumenttvistnämnden ska som huvudregel vara avslutad 90 dagar efter det att ett komplett ärende har kommit in till nämnden och det är färdigt för beslut. Beslut om avvisning måste dock meddelas inom tre veckor från det att ärendet togs emot.

En advokat är skyldig att följa beslut från Konsumenttvistnämnden.

advokat clara tengbom • tulevägen 12 • 182 63 djursholm • tel: 0707-994204
e-post: clara@advokatclaratengbom.se